Audyt BHP

kobieta z notesemAudyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie polega wyłącznie na piętnowaniu błędów. Jest przede wszystkim narzędziem diagnostycznym pozwalającym pracodawcy ocenić warunki pracy panujące w jego firmie. Umożliwia jednocześnie uniknięcie zagrożeń związanych z występowaniem wypadków przy pracy czy chorób pracowników.

Tego typu zdarzenia nie dość, że obciążają przedsiębiorstwo finansowo i narażają je na procesy sądowe, to wpływają również na jego wizerunek.

Audyt jest więc rodzajem kontroli służącej sprawdzeniu zgodności stanu BHP z obowiązującymi normami. Jest działaniem, które ma na celu wesprzeć realizację przepisów i zasad BHP w danym miejscu pracy. Ogromna liczba przepisów oraz ich zmiany sprawiają, że łatwo o niecelowe uchybienia, które często ujawnia dopiero kontrola zewnętrzna.

Przeprowadzenie audytu daje możliwość sporządzenia ekspertyzy, w oparciu o którą pracodawca jest w stanie podjąć działania naprawcze i prewencyjne. W przypadku kontroli może więc zachować spokój, gdyż ominą go przykre niespodzianki.

Formę audytu wybieramy indywidualnie, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Pełen jego zakres może obejmować nawet do kilkunastu spotkań z zarządem oraz wybranymi pracownikami firmy, lustracji obszarów związanych z działalnością firmy oraz przeglądem dokumentacji. Uzyskane w ten sposób dane są analizowane pod kątem ich zgodności z normami. Audytor sporządza raport wskazujący na ewentualność wystąpienia zagrożeń i nieprawidłowości prawnych oraz prezentujący plan poprawy istniejącego stanu BHP. Na życzenie klienta może być on przeprowadzany cyklicznie.

 

Jakich obszarów dotyczy audyt BHP?

Aby audyt BHP był skuteczny – musi być przeprowadzony z dużą wnikliwością i starannością. Powinien być także dostosowany do profilu działalności firmy oraz związanych z nim zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.

Do kluczowych obszarów audytu BHP zaliczamy:

 • analizę i weryfikację obowiązującego regulaminu pracy,
 • istnienie i pracę zakładowej komisji BHP,
 • weryfikację ważności szkoleń BHP pracowników,
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • pomiar czynników szkodliwych,
 • stan techniczny maszyn oraz urządzeń,
 • analizę i weryfikację procedury udzielania pierwszej pomocy.

Dodajmy, że audyt BHP wykonujemy w formie pojedynczej usługi, jak i w przypadku nawiązania współpracy w zakresie nadzoru nad całościową realizacją procedur BHP w firmie. Jest on bowiem podstawą do zaprojektowania dalszych działań oraz określenia ewentualnego planu naprawczego.

 

Zalety audytu przeprowadzanego przez firmę BHP Servis

Audyt BHP oferowany przez BHP Servis weryfikuje istniejące warunki zatrudnienia w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek ustępstw wskazujemy na potencjalne rozwiązania poprawiające warunki pracy. Kontrolę przeprowadzamy w obecności pracowników, co pozwala na podniesienie świadomości oraz aktywne ich uczestniczenie w przedmiotowej analizie. Rozmawiamy z pracownikami, analizujemy dokumentację oraz aktualne warunki pracy na różnych stanowiskach w firmie.

Wynikiem zrealizowanego przez nas audytu jest raport, który zawiera niezbędne informacje w zakresie występujących zagrożeń oraz pojawiających się niezgodności z obowiązującymi aktualnie normami. Poza tym znajdują się w nim porady umożliwiające poprawę istniejącej sytuacji. Posiadanie tego typu wiedzy pomaga w:

 • ograniczeniu ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • zminimalizowaniu absencji chorobowych pracowników,
 • planowaniu wydatków na infrastrukturę przedsiębiorstwa,
 • administrowaniu mieniem firmy,
 • uniknięciu kar nakładanych przez państwowe organy kontroli,
 • zabezpieczeniu się przed odmową wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe,
 • zabezpieczeniu się na wypadek procesów wytoczonych przez pracowników lub ich rodziny,
 • zabezpieczeniu się przed szkodami materialnymi towarzyszącymi wypadkom.

Zapobieganie występowaniu potencjalnych zagrożeń, a co za tym idzie wypadków przy pracy, jest o wiele korzystniejsze finansowo i przysparza mniejszej liczby problemów niż naprawianie zaistniałych szkód. Jest to także skuteczna metoda na zaprezentowanie wysokich norm etycznych panujących w firmie, wpływających na pozytywną ocenę pracodawcy w oczach pracowników.

Z każdego audytu sporządzany jest raport zbiorczy, w którym przedstawione są obszary ryzyka wymagające poprawy.

Audyt BHP w naszym wykonaniu to profesjonalne i realne wsparcie firmy w realizacji polityki BHP, a zarazem w zapewnianiu pracownikom bezpiecznych warunków do realizacji zadań zawodowych. Warto nam zaufać – dysponujemy kadrą z dużym doświadczeniem, która chętnie udziela informacji oraz w przystępny sposób tłumaczy nierzadko zawiłe przepisy. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.