Przygotowanie instrukcji BHP

rozmowa o bhpInstrukcja BHP to zbiór zasad i wskazówek oraz określonego w danej sytuacji sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Jest to dokument wewnętrzny firmy.

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek przygotowania takich instrukcji w kilku przypadkach. Zaliczamy do nich:

 • możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia – oznacza to, że pracodawca musi przeanalizować, jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania informujące w jaki sposób przemieścić się z miejsca zagrożenia w określone, bezpieczne miejsce;
 • wymóg szczegółowych wytycznych i wskazówek na stanowiskach pracy, przy opracowywaniu których należy pamiętać, czym jest stanowisko pracy; instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i występujących na nim warunkach;
 • wszelkie sytuacje zawodowe, które wiążą się:
  • z wykorzystywaniem procesów technologicznych oraz wykonywaniem prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia,
  • obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowaniem z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,
  • udzielaniem pierwszej pomocy.

Pracodawca podejmuje decyzję odnośnie czynności, maszyn czy czynników, dla których opracuje i wyda instrukcje BHP. Pomaga w tym m.in. ocena ryzyka zawodowego, którą pracodawca musi wykonać w odniesieniu do każdego stanowiska pracy.

Warto dodać, że pracownik ma prawo do zwrócenia się do pracodawcy z prośbą o instrukcję BHP – jeśli jego zdaniem jest potrzebna na jego stanowisku.

 

Jakie są rodzaje instrukcji BHP?

Instrukcje BHP możemy podzielić przede wszystkim na ogólne (dotyczące zasad obowiązujących wszystkich pracowników) i stanowiskowe (zależne od rodzaju stanowiska pracy). Do instrukcji ogólnych zaliczamy np. instrukcje dotyczące transportu wewnątrzzakładowego, instrukcje dotyczące pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, instrukcje postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym. Dodajmy, że obie ostatnie instrukcje są również tzw. instrukcjami medycznymi.

Wyróżniamy również instrukcje dotyczące konkretnych czynności zawodowych, np. związane z obróbką metali, obróbką drewna, obróbką tworzyw sztucznych, spawaniem, pracami instalacyjnymi.

Wszelkie instrukcje BHP muszą być łatwo dostępne dla każdego pracownika – aby mógł odnieść się do nich w każdej chwili.

Zgodnie z przepisami w opracowaniu instrukcji ogólnych bierze udział BHP-owiec, jednak w praktyce zwykle opracowuje je samodzielnie. Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe sporządzają osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników, zaś specjalista ds. BHP jedynie sporządza na ich temat opinie.

 

Jakie elementy powinna zawierać instrukcja BHP?

Najważniejsza jest całkowita zrozumiałość instrukcji BHP dla pracownika, więc musi być ona napisana prostym i przystępnym językiem. Powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu i uwzględniać:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu,
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, które stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Ponadto instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, powinny zawierać istotne informacje znajdujące się w kartach charakterystyki tych produktów. W tych dotyczących prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi należy zawrzeć zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

 

Instrukcje BHP – zapraszamy do współpracy

Oprócz decyzji dotyczącej zasadności opracowania instrukcji BHP w konkretnym przypadku pracodawca ma również rozstrzygający głos odnośnie tego, kto przygotuje taką instrukcję. Mogą to być firmy zewnętrzne, dlatego zachęcamy Państwa do współpracy.

Przygotujemy instrukcje ściśle dopasowane do Państwa potrzeb. Będą one w pełni zrozumiałe dla każdego pracownika, nie zaś przepełnione samymi paragrafami czy technicznym żargonem. Ich objętość dopasujemy do specyfiki konkretnego stanowiska. Dzięki współpracy z nami zaoszczędzą Państwo czas, który będą Państwo mogli przeznaczyć na inne ważne zadania. Ponadto będą Państwo spokojni o ich zgodną z wszelkimi wymogami zawartość. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.