Szkolenia wstępne i okresowe

gaśnicaObowiązek organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z Kodeksu pracy i dotyczy profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Odbywają się one w czasie pracy oraz są obowiązkowe. Dotyczy to zarówno szkoleń wstępnych, jak i okresowych. Ich koszty pokrywa pracodawca. On także zobowiązany jest odbyć szkolenie BHP.

Specjalizujemy się w organizacji kursów przeprowadzanych przez naszych ekspertów, którzy posiadają bardzo dużą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży.

Realizujemy następujące szkolenia:

 • wstępne BHP dla nowych pracowników – nowo zatrudnione osoby, zanim zostaną dopuszczone do pracy przez pracodawcę, muszą przejść szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego; instruktaż ogólny powinien zostać przeprowadzony w pierwszym dniu pracy, zaś stanowiskowy może zająć nawet kilka dni, zależnie od specyfiki stanowiska; ponadto powinien poruszać kwestię ryzyka zawodowego i czynników środowiska pracy, które charakteryzują pracę na danym stanowisku;
 • okresowe BHP – odbywają się już w trakcie zatrudnienia; pierwsze szkolenie okresowe musi się odbyć w ciągu roku od dnia zatrudnienia lub w przypadku osób na kierowniczych stanowiskach – maksymalnie 6 miesięcy od szkolenia wstępnego;
 • z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy oraz innych pracowników;
 • inne (do uzgodnienia), np.:
  • szkolenia BHP i z pierwszej pomocy dla nauczycieli, pracowników administracji szkoły, dyrektorów oraz pozostałego personelu szkoły;
  • szkolenia specjalistyczne wysokościowe – skierowane do wszystkich pracowników wykonujących prace na wysokości powyżej 1 m od podłoża;
  • szkolenia specjalistyczne SEP – dzięki którym otrzymuje się świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci.

Z przyjemnością przeprowadzimy dla Państwa szkolenie BHP w Komornikach oraz innych okolicznych miejscowościach. Mając na uwadze ogromną liczbę cudzoziemców, którzy rozpoczynają pracę w Polsce, realizujemy szkolenia zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim oraz rosyjskim. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest, aby tak specjalistyczna wiedza była przekazana w ojczystym i zrozumiałym języku.

 

Dodatkowe informacje o szkoleniach wstępnych i okresowych

Szkolenia BHP odbywają się zgodnie ze szczegółowym programem, który opracowuje organizator szkolenia. Może nim być pracodawca lub firma czy instytucja, która prowadzi działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawę dla tego programu stanowią ramowe programy szkolenia BHP, które znajdują się w załączniku do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Na organizatorze szkolenia spoczywa zatem odpowiedzialność za ich wnikliwą analizę i stworzenie szczegółowego programu dla danej grupy odbiorców. Ma to również szczególne znaczenie w przypadku programu dla pracowników obcojęzycznych, którzy podjęli zatrudnienie w Polsce. Zarówno w przypadku programów szkolenia w języku polskim, jak i np. szkolenia BHP w języku ukraińskim w Swarzędzu czy innych miejscowościach – przywiązujemy ogromną uwagę do jak najbardziej zrozumiałego przekazu informacji.

 

Formy szkoleń wstępnych i okresowych

Szkolenia BHP, w zależności od rodzaju (wstępne lub okresowe) oraz poszczególnych grup pracowników (pracownicy na różnych typach stanowisk), mogą być realizowane w określonych formach. Zaliczamy do nich:

 • instruktaż – dotyczy szkoleń wstępnych i może trwać nie krócej niż 2 godziny lekcyjne; powinien dostarczać, uzupełniać lub aktualizować wiedzę oraz umiejętności związane z wykonywaniem pracy i zachowaniem się w miejscu pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP (w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych uznaje się, że powinien trwać minimum 8 godzin lekcyjnych, jednak czas należy dopasować do specyfiki stanowiska i doświadczenia pracownika);
 • seminarium – dotyczy szkoleń okresowych i może trwać nie krócej niż 5 godzin lekcyjnych; ma spełniać te same zadania co instruktaż;
 • kurs – dotyczy szkoleń okresowych i może trwać nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; powinien zawierać zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, spełniające zadania analogiczne jak w przypadku instruktażu czy seminarium;
 • samokształcenie kierowane – dotyczy szkoleń okresowych i spełnia identyczne zadania, jednak w przeciwieństwie do pozostałych form szkolenia odbywa się na podstawie materiałów, które dostarcza organizator szkolenia – najczęściej za pośrednictwem Internetu czy poczty; w przypadku tej formy organizator musi również zapewnić możliwość kontaktu z wykładowcami.

 

W czym się specjalizujemy?

Nasza firma specjalizuje się przede wszystkim w przeprowadzaniu kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W tej formie realizujemy m.in. szkolenia okresowe w Swarzędzu oraz pobliskich miejscowościach.

Warto podkreślić, że szkolenia wstępne mają wyłącznie formę instruktażu i odbywają się m.in. na stanowisku, na którym będzie zatrudniony pracownik (szkolenia stanowiskowe). Inaczej jest w przypadku szkoleń okresowych. Pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych również odbywają je w formie instruktażu. Oznacza to, że szkolenia BHP okresowe dla tej grupy uczestników nie mogą odbywać się np. online w formie samokształcenia kierowanego.

Taka forma szkoleń jest możliwa w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych czy inżynieryjno-technicznych. Ci mogą bowiem realizować szkolenia okresowe w formie samokształcenia kierowanego, seminarium albo kursu.

Dodajmy, że wyjątek stanowi stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, gdzie dopuszczalne jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego (nie dotyczy to jednak instruktażu stanowiskowego) w formie online. Wówczas pracownicy, którzy podjęli zatrudnienie na stanowiskach robotniczych czy na stanowiskach związanych z narażeniem na występowanie czynników niebezpiecznych, ponadto uczniowie i studenci realizujący praktyki zawodowe –mogą odbyć instruktaż ogólny za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszej oferty. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat każdego rodzaju szkoleń.