Ocena ryzyka zawodowego

wąż strażackiIstnieje wiele zawodów, których wykonywanie wiąże się z tzw. ryzykiem zawodowym. Oznacza to, że w związku z pracą istnieje ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, które mogą wywołać niekorzystne konsekwencje zdrowotne.

Ocena ryzyka zawodowego oparta jest na regularnym badaniu wszystkich aspektów pracy i przeprowadza się ją w celu stwierdzenia potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy, mogących spowodować uraz lub pogorszenie się stanu zdrowia pracownika. Dotyczy ona każdego stanowiska, niezależnie od branży. Ma jednak szczególne znaczenie w przypadku stanowisk pracy związanych ze stosowaniem substancji chemicznych, biologicznych, rakotwórczych czy mutagennych.

Dzięki tej ocenie pracodawca sprawdza, czy jest możliwość ich wyeliminowania, a jeśli nie, określa jaki rodzaj działań należy podjąć, aby je ograniczyć. Nadrzędnym celem oceny ryzyka zawodowego jest zatem całkowite usunięcie zagrożeń lub ograniczenie ich do minimum.

 

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego. Jest również zobowiązany do sporządzania dokumentacji dotyczącej ryzyka zawodowego oraz stosowania środków profilaktycznych, które je zmniejszają. Musi także informować pracowników o ryzyku zawodowym i procedurach, które chronią przed zagrożeniami. Ponadto powinien konsultować z pracownikami albo ich przedstawicielami wszelkie działania dotyczące oceny ryzyka zawodowego.

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego polega na realizacji następujących działań:

  • zebraniu informacji potrzebnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, czyli tych dotyczących rodzaju stanowisk, sytuacji pracowników (np. liczby pracowników z niepełnosprawnościami, liczby pracowników młodocianych), urządzeń wykorzystywanych w firmie, zagrożeń, czynników: niebezpiecznych, uciążliwych, szkodliwych oraz stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
  • identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla każdego stanowiska pracy (np. z użyciem kart charakterystyk zagrożeń zawodowych);
  • oszacowaniu ryzyka – służą do tego różne metody, wśród których prym wiedzie metoda ujęta w Polskiej Normie PN-N-18002, oparta o parametr prawdopodobieństwa wystąpienia następstw zagrożeń występujących na stanowisku pracy oraz parametr ciężkości tych następstw; w przypadku czynników: biologicznych, chemicznych, drgań mechanicznych i hałasu oraz ręcznych prac transportowych istnieją konkretne wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
  • zdefiniowaniu działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe po wcześniejszym określeniu zagrożeń, których ryzyko wystąpienia jest największe; kluczowe są tu natychmiastowe działania w przypadku stwierdzenia tzw. niedopuszczalnego dużego ryzyka;
  • udokumentowaniu wyników oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem potwierdzenia wykonania oceny, opisu stanowiska, wyników tej oceny dla każdego z czynników środowiska pracy, niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, daty zdarzenia oraz osoby dokonującej oceny.

Dodajmy, że dokumentacja oceny ryzyka zawodowego musi być sporządzona na piśmie. Ponadto każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego na swoim stanowisku. Musi też potwierdzić, że ma wiedzę na temat zagrożeń, które mogą na nim występować.

 

Ocena ryzyka zawodowego przez firmę zewnętrzną – co zyskuje pracodawca?

Na pracodawcy spoczywa ogromna odpowiedzialność – także za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Może on jej dokonywać sam albo z udziałem pracowników. Może też ją zlecić ekspertom z firm specjalizujących się w usługach z zakresu BHP.

Podobnie jak outsourcing pozostałych usług z zakresu BHP, zlecenie oceny ryzyka zawodowego firmie zewnętrznej wiąże się z wieloma zaletami. Tym bardziej, że nie jest to działanie jednorazowe. Pracodawca musi bowiem dbać o jej systematyczny przegląd i aktualizację m.in. w przypadku pojawienia się nowych stanowisk pracy, zmian organizacyjnych czy technologicznych na dotychczasowych stanowiskach pracy, braku skuteczności stosowanych wcześniej środków ochrony. Są to dodatkowe zadania, na które nie zawsze ma wystarczającą ilość czasu.

Kiedy zlecą nam Państwo ocenę ryzyka zawodowego zyskają Państwo rzetelne informacje, dzięki którym ochrona zdrowia i życia pracowników w miejscu pracy będzie najbardziej optymalna w Państwa warunkach.

Zajmujemy się systematyczną identyfikacją, obserwacją oraz badaniem czynników, które wywołują ryzyko zawodowe. Mamy wieloletnie doświadczenie w szacowaniu potencjalnych chorób, pogorszenia samopoczucia i wypadków pracowników w miejscach zatrudnienia.

Zapraszamy do kontaktu – udzielimy dalszych szczegółowych informacji.